Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi – NN 120/16, Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016):

MM MODIO d.o.o. za usluge, Ulica Ede Murtića 2, 10000 Zagreb, OIB: 71076455018
ITalk d.o.o. za informacijske tehnologije, Zagreb IX, Južna obala 20, OIB: 54872935051
EDI, ribarski obrt, Valtura 137, Valtura, OIB: 73662073493
GALAXY CONNECTION d.o.o., Ulica Kašćuni – Via Castion 59A, Pula, OIB: 09054910615
AUTO SL 91 d.o.o. Stiglicheva ulica 28, Pula, OIB: 88171231644
AUTO KLUB “PULA – ROVINJ”, Stiglicheva ulica 28, Pula, OIB: 17025718525
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE ISTARSKE ŽUPANIJE, F. Glavinića 1, Pula, OIB: 38244062078
AUTO I KARTING SAVEZ ISTRE, Stiglicheva ulica 28, Pula, OIB: 14040225841

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ugovora jednostavne nabave

Sukladno članku 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016, 114/2022) Zračna luka Pula d.o.o., objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
Sukladno članku 28. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016, 114/2022) Zračna luka Pula d.o.o. objavljuje Registar ugovora jednostavne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016 i 114/2022), Zračna luka Pula d.o.o. dana 30.12.2022.godine objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Obavijest dobavljačima Zračne luke Pula d.o.o. o obvezi izdavanja eRačuna od 1. srpnja 2019. godine