Vlasnička struktura Zračne luke Pula d.o.o. je kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587
Zagreb
– član društva , 55 udjela
ISTARSKA ŽUPANIJA, OIB: 90017522601
Pazin, Dršćevka 3
– član društva , 15 udjela
GRAD POREČ, OIB: 41303906494
Poreč, Obala maršala Tita 5
– član društva , 15 udjela
GRAD PULA, OIB: 79517841355
Pula, Forum 1
– član društva, 8 udjela
GRAD LABIN, OIB: 19041331726
Labin, Titov trg 10
– član društva, 3 udjela
GRAD ROVINJ, OIB: 25677819890
Rovinj, Trg Mateotti 2
– član društva, 2 udjela
GRAD PAZIN, OIB: 07969842379
Pazin, Ćirilometodske družbe 10
– član društva, 1 udio
GRAD BUJE, OIB: 19611257971
Buje, Istarska ulica 2
– član društva,1 udio

Organizacijska struktura Društva

Organizacijska struktura Prometnog sektora >
Organizacijska struktura Sektora financijskih i općih poslova >
Organizacijska struktura Tehničkog sektora i razvoja >
Organizacijska struktura Sektora komercijale, trgovine i ugostiteljstva >