EN

Osnovne informacije

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:
Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
 Dom Poreč, d.o.o. za izgradnju i upravljanje nekretninama, Pionirska 1, 52440 Poreč, OIB: 76635951646
Libarna d.o.o., Petrovićeva 14, 52100 Pula, OIB: 32884575113
MM Modio d.o.o., Šenova 15, 10000 Zagreb, OIB: 71076455018
ITalk d.o.o. za informacijske tehnologije, Zagreb IX, Južna obala 20, OIB: 54872935051
 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Zračna luka Pula d.o.o., objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 

 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godini      

           
              

Obrazac izjave o integritetu (klauzula o integritetu) >

Načelo savjesnosti i poštenja > 

 

Plan nabave Zračne luke Pula d.o.o.

 
Plan nabave Zračne luke Pula d.o.o. za 2017. godinu  
 
   
     

 
Podaci preuzeti sa Yahoo Weather.